RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych
przez
Arpol A. Braszak R. Wybieralski sp. j.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest Arpol A. Braszak R. Wybieralski sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-545), przy ul. Kajki 1, e-mail: iod@arpol.pl .

 1. Podstawa prawna przetwarzania:

– jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą – Kontrahentem Administratora Danych (tj. dostawcą lub odbiorcą towarów lub usług Administratora):

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej  – negocjowania i wykonywania umów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych (w tym newslettery, biuletyny, materiały promocyjne i marketingowe) dotyczących usług i produktów Administratora Danych, zaproszeń na szkolenia i prezentacje produktów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych)

– jeśli jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta Administratora:

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej  – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych (w tym newslettery, biuletyny, materiały promocyjne i marketingowe) dotyczących usług i produktów Administratora Danych, zaproszeń na szkolenia i prezentacje produktów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych).

 

 1. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy handlowej aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

 

 1. Kategoria danych:

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

 

 1. Źródło danych:

Przetwarzane dane zostały pozyskane:

– bezpośrednio od Pani/Pana,

– ze strony internetowej,

– od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje,

– od osoby z organizacji, z którą Pan/Pani bądź Pani/Pana pracodawca/zleceniodawca współpracuje.

 

 1. Odbiorcy:

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem (w szczególności Spółce Arpol Systemy Alarmowe Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu), a także usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy.

 

 1. Przekazanie do państwa trzeciego:

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Uprawnienia:

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:

  1. niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;
  2. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
   • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
   • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  5. przenoszenia danych, w tym do:
   • otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
   • żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Secured By miniOrange