Regulamin szkoleń

§1

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach praktyczno-technicznych, organizowanych przez firmę ARPOL.

§2

Zasady ogólne:
1. Informacja o planowanych szkoleniach dostępna będzie na stronie www.arpol.pl lub/i przesłana zostanie pocztą elektroniczną do osób zainteresowanych.
2. Dla szkoleń płatnych opłata podana będzie w programie .
3. Uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwo jego ukończenia. Warunki jego otrzymania będą określone w programie.

§3

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:
1. Prowadzą działalność związaną z montażem, konserwacją lub sprzedażą instalacji systemów bezpieczeństwa budynków.
2. Są pracownikami firm, o których mowa w pkt.1.
3. Są osobami, które chcą podjąć pracę związaną z wyżej wymienionymi systemami.
4. Zostały zaproszone przez firmę ARPOL.

§4

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
1. Wypełnienie formularza załączonego do zaproszenia.
2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na szkolenie drogą elektroniczną.
3. Warunki (termin, kwota oraz numer konta) dokonania wpłaty za szkolenie będą określone w programie.
4. Brak wpłaty w wyżej wymienionych terminach będzie skutkowało odrzuceniem przesłanego zgłoszenia.
5. Opłata za szkolenie obejmuje:
• uczestnictwo w szkoleniu,
• materiały szkoleniowe,
• poczęstunek,
6. Opłata nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz pobytem osoby szkolącej się.

§5

1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji na adres podany w agendzie, lecz nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia.
2. Opłata za szkolenie zostanie zwrócona na wskazany nr konta po spełnieniu warunku 1 lub w przypadku odwołania szkolenia.
3. Istnieje możliwość wysłania na szkolenie osoby w zastępstwie, po uprzednim poinformowaniu drogą mailową.

Secured By miniOrange