Archiwum

Bilinx – nowość w transmisji sygnałów sterujących.

Posted On at by / Możliwość komentowania Bilinx – nowość w transmisji sygnałów sterujących. została wyłączona

Michał Borzucki
Bosch Security Systems

Bilinx – Nowość w transmisji sygnałów sterujących.

Nowoczesne kamery cyfrowe posiadają coraz bardziej zaawansowane funkcje, więcej parametrów podlega konfiguracji, a współpraca kamera – system nie sprowadza się już tylko do przekazywania wizji. Często by móc zdalnie korzystać z możliwości konfiguracyjnych kamery potrzebne jest dodatkowe okablowanie. Przez złącze sterujące kamery możliwa jest także ewentualnie aktualizacja oprogramowania układowego kamery. Także w wypadku kamer obrotowych, naturalne jest stosowanie dodatkowych przewodów transmitujących sygnały sterujące. Niestety dodatkowe okablowanie to zwiększone koszty instalacji, szczególnie dotyczy to systemów rozległych, gdzie odległości kamer względem centrum dozoru są duże.

W celu eliminacji kosztów dodatkowego okablowania firma Bosch Security Systems opracowała technologię umożliwiającą transmisję sygnałów sterujących przy użyciu kabla koncentrycznego, którym standardowo przesyłany jest tylko sygnał wizyjny. Technologia ta została nazwana Bilinx i może być wykorzystywana do pracy z kamerami obrotowymi i kamerami stałopozycyjnymi.

Technologia Bilinx wraz z sygnałem wizyjnym przesyła polecenia sterujące oraz konfiguracyjne umożliwiając pełną kontrolę nad kamerami za pośrednictwem kabla transmitującego obraz. Dotychczas taka kontrola wymagała bezpośredniego dostępu do kamery lub osobnego okablowania. Jest to zasadnicza zaleta w przypadku instalacji, w których kamery są umieszczone w trudno dostępnych miejscach lub gdzie czynności serwisowe mogą spowodować przerwy w działaniu systemu. Obsługiwane funkcje obejmują pełne sterowanie kamerami obrotowymi serii AutoDome i stałopozycyjnymi Dinion, konfigurowanie nastaw i regulację parametrów tych kamer, komunikaty alarmowe oraz komunikaty o stanie systemu, a także aktualizację oprogramowania układowego.

Technologia Bilinx pozwala na przesył sygnału nie tylko kablem koncentrycznym, ale także nieekranowaną skrętką (tylko przy użyciu pasywnych nadajników i odbiorników) oraz światłowodem (tylko przy użyciu specjalnych nadajników i odbiorników – dostępnych w ofercie firmy Bosch)

 
Zalety stosowania technologii Bilinx w nowych instalacjach:

 • mniej kabli do ułożenia (kabel sterujący do kamery – nie potrzebny)
 • możliwość wcześniejszego przygotowania plików konfiguracyjnych zawierających ustawienia poszczególnych kamer
 • krótszy czas niezbędny do skonfigurowania nastaw kamer

Możliwości łatwej rozbudowy istniejących instalacji:

 • wymiana kamery stałej na kamerę AutoDome bez dodatkowego okablowania
 • zdalne konfigurowanie skraca czas obsługi w miejscu instalacji
 • możliwość wcześniejszego przygotowania plików konfiguracyjnych

Serwisowanie systemu:

 • oszczędność czasu potrzebnego na dotarcie do urządzeń oraz uniknięcie kosztów z tym związanych
 • zdalna aktualizacja oprogramowania

Pełne możliwości sterowania kamerami serii AutoDome

Pełna kontrola nad funkcjami kamer Bosch AutoDome, obejmuje sterowanie funkcjami obrotu, pochylenia oraz zoomu. Dodatkowo możliwe jest zdalne konfigurowanie nastaw kamery oraz uruchamianie poleceń dodatkowych, takich jak wywoływanie prepozycji, tras dozorowych czy funkcji automatycznego śledzenia obiektów z wykorzystaniem modułu AutoTrack. A wszystko to realizowane jest wyłącznie za pomocą kabla transmitującego sygnał wizyjny. Technologia Bilinx w znacznym stopniu obniża koszty instalacji oraz serwisu dzięki wyeliminowaniu części okablowania.
Nastawy konfiguracyjne i regulacja parametrów kamery

Technologia Bilinx umożliwia pobranie, zachowanie i przesłanie nastaw konfiguracyjnych do kamer serii Dinion i AutoDome bez konieczności uzyskania bezpośredniego dostępu do kamery. Za pomocą modułu konfiguracyjnego przyłączonego do kabla wizyjnego w dowolnym miejscu, wszystkie nastawy kamery mogą zostać dostosowane do specyficznych wymagań instalacji. Bezpośredni podgląd dokonanych zmian widoczny jest na monitorze. Nastawy konfiguracyjne mogą być również zapisane i przesłane do innych kamer w celu przyspieszenia procesu konfiguracji systemu. Jest to szczególnie przydatne podczas instalacji wielu kamer w tym samym systemie lub w przypadku standardowych aplikacji z wieloma lokalizacjami. Zapisywanie do plików nastaw poszczególnych kamer, pozwala na tworzenie dokładniejszej dokumentacji powykonawczej systemu oraz znacząco ułatwia późniejszą konserwację i serwisowanie systemu.
Alarmy i komunikaty o stanie

Alarmy generowane przez funkcję wykrywania ruchu kamer Dinion są transmitowane wraz z sygnałem wizyjnym, eliminując tym samym konieczność tworzenia osobnego okablowania. Kamery AutoDome w połączeniu z technologią Bilinx umożliwiają przesyłanie wraz z sygnałem wizyjnym sygnałów ze źródeł zewnętrznych, takich jak czujki PIR, kontakty drzwiowe lub systemy kontroli dostępu. Takie rozwiązanie upraszcza budowę systemu i jednocześnie obniża koszty instalacji.
Aktualizacja oprogramowania

Jeśli możliwości kamer serii DinionXF oraz AutoDome zostaną rozszerzone o nowe funkcje, technologia Bilinx umożliwia zaktualizowanie oprogramowania układowego we wszystkich kamerach z jednego centrum nadzoru, eliminując konieczność uzyskania dostępu do każdej kamery z osobna.
Modernizacja systemu

Podczas rozbudowy istniejących systemów CCTV kamery Dinion lub AutoDome mogą być instalowane bez dodatkowego okablowania. Dzięki technologii Bilinx konfigurowanie nastaw oraz sterowanie funkcjami przez kabel koncentryczny zapewnia szybką i łatwą instalację oraz obsługę. Szczególnie istotną wydaje się być możliwość prostej wymiany kamery stacjonarnej na obrotową – bez konieczności instalowania dodatkowego kabla sterującego! Szczególnie w gotowym obiekcie pozwoli to na uniknięcie wielu kosztów i problemów instalacyjnych.
Struktura systemu opartego o protokół Bilinx

Technologia Bilinx wymaga zastosowania w systemie CCTV elementów z nią kompatybilnych. Oczywiście transmisja zgodna z tym protokołem musi być w pierwszej kolejności rozpoznawana przez kamerę. I tak wśród kamer firmy Bosch następujące modele współpracują w technologii Bilinx:

 • monochromatyczne i kolorowe kamery Dinion (LTC0335, LTC0355, LTC0356, LTC0435, LTC0455 – dotyczy tylko kamer z logiem Bosch)
 • monochromatyczne i kolorowe kamery o zaawansowanych parametrach Dinion XF (LTC0385, LTC0510, LTC0485, LTC0610)
 • dualne kamery z fizycznie usuwanym filtrem podczerwieni Dinion XF Day/Night (LTC0495, LTC0620)
 • monochromatyczne, kolorowe i dualne kamery obrotowe serii AutoDome (BasicDome, AutoDome, EnviroDome)

Oczywiście transmisja z protokołem Bilinx wymaga również odpowiedniego elementu po drugiej stronie kabla wizyjnego, który będzie odbornikiem i nadajnikiem sygnału.

 

VP-USB moduł Bilinx
rys.1 Moduł interfejsu VP-USB

 

W najprostszej postaci rolę tę może spełniać moduł interfejsu Bilinx VP-USB (rys.1) wraz z odpowiednim oprogramowaniem na komputer PC (Narzędzie konfiguracyjne do urzadzeń wizyjnych – rys.2) . Moduł taki pozwala na dwustronna komunikację z kamerą niezależnie od sposobu dalszej obsługi samego już sygnału wizyjnego.

Narzędzie konfiguracyjne Narzędzie konfiguracyjne

rys.2. Program konfiguracyjny do obsługi protokołu Bilinx – okno wirtualnej klawiatury do sterowania kamerą AutoDome, okno konfiguracyjne na przykładzie kamery Dinion XF

Przykładowo na rysunku 3 z poziomu komputera mamy dostepną swego rodzaju „wirtualną klawiaturę” do sterowania kamerą obrotową. Sam sygnał wizyjny jest zaś podłączony do dowolnego odbiornika, jak monitor, przełącznik, multiplexer czy rejestrator. Moduł VP-USB wraz z oprogramowaniem pozwala również na konfigurację kamer oraz dokonywanie aktualizacji firmware’u kamery.

Bilinx AutoDome

rys.3 Sterowanie pojedyńczą kamerą obrotową z poziomu wirtualnej klawiatury w komputerze PC

Bardziej rozbudowanym układem jest interfejs danych Bilinx LTC8016/90 (rys.4). Ten element stanowi samodzielną jednostkę pozwalającą obsługiwać poprzez protokół Bilinx do 16 kamer, współpracując z systemami opartymi o krosownice Allegiant czy rejestratory Divar.

LTC8016/90
rys.4 Interfejs danych Bilinx LTC8016/90

W takim przypadku kabel wizyjny (którym transmitowane jest także sterowanie) przełaczony jest poprzez interfejs danych do krosownicy bądź rejestratora (rys.5). Jednocześnie do interfejsu podawany jest odpowiedni sygnał sterujący w postaci protokołu RS-485 bądź bi-phase. W takiej konfiguracji możliwa jest obsługa i sterowanie kamer z poziomu klawiatury sterującej podłączonej do krosownicy lub rejestratora. Możliwe jest także przyjmowanie przez system sygnałów alarmowych z kamer.

BILINX Allegiant

rys.5 Konfiguracja systemu sterującego opartego o krosownicę wykorzystującego moduł interfejsu danych Bilinx

Powyższy interfejs pozwoli w przyszłości na uruchomienie dodatkowych funkcji w systemie. Poprzez złącze Ethernetowe możliwa będzie współpraca z oprogramowaniem graficznego interfejsu użytkownika i wizualizacja naszego systemu.

Secured By miniOrange